Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för Botniaringens motorbana

En del av racingbanan befinner sig på ett grundvattenområde. Därmed måste det finnas en filtreringsbädd under varje tävlings-, och servicefordon. Inga vätskeläckage på jordmånen tillåts. Banans hyrestagare ansvarar för miljöärenden och övervakar och kräver att alla följer dessa instruktioner. Hyrestagaren står för eventuella miljöförstörelser och eventuella läckage måste städas omedelbart. Banbolaget har rätt att avbryta eller ställa in evenemanget om miljöförordningarna inte följs!
Hyrestagaren ansvarar för att reparera banområdets sido-, och skyddsområden om dessa skadas svårt. Grönområden och planteringar som finns vid sidan av banan skall vara i samma skick i slutet av uthyrningen som de var då hyrningen av banan inletts. Det är förbjudet att köra på grönområdena.

Racingbanans hyres-, och användningstider skall följas noggrant. Användning av fordon på banan är tillåtet till kl. 21:00. Banans och/eller områdets hyrestagare ansvarar över allting som användarna gör under tiden för uthyrningen. Hyrestagaren måste informera användarna om hyresinstruktionerna och banans användningsinstruktioner. Banans hyrestagare ansvarar för de personer som deltar i evenemanget och måste be dem informera evenemangets ansvarspersoner direkt om ett missöde sker. Ansvarspersonerna är i sin tur skyldiga att direkt meddela banans personal om missödet. Övriga skador i omgivningen, vid banområdet eller på möbler står hyrestagaren för. En ansvarsperson måste alltid namnges vid varje bokning. Öppen eld på andra områden än på de skilt märkta platserna är totalt förbjudet.

Racingbanan och tillhörande område återlämnas efter tävlingen eller evenemanget i städat skick och med alla lånade/hyrda saker tillbaks på sina rätta platser. Evenemangets organisatör/hyrestagare skall se till att området städas efter händelsen, även eventuella bildelar och ringar som lossnat vid sidan av banan skall plockas bort. Banorganisationen är berättigad att fakturera för allt extra jobb som hyrestagaren eventuellt har lämnat ogjort. Rökning på området är tillåtet endast vid angivna platser.

Det är förbjudet att sova över vid banområdet utan lov av hyresvärden och hyrestagaren är i sådana fall ansvarig för nattövervakning och eventuella problem orsakade av nattgästerna. Hyrestagaren är också skyldig att stå för extra kostnader som övernattningen kan medföra. Körning på området sker på chaufförens eller hyrestagarens egen risk. Botniaring tar inte på sig ansvaret för eventuella skador på chaufförer, servicemän, åskådare eller fordon. Den högsta tillåtna hastigheten på depåområdet är 20 km/h.

Banbolaget kan vid behov även utöver banhyran fakturera för el, avfall och avloppsvatten, detta beslutas om skilt med hyrestagaren. Vi fakturerar för banans bokning ca 2 månader i förskott. Fakturan bör vara betald innan fakturans förfallodag, därmed bekräftar ni även er bokning. Om fakturan inte betalas innan förfallodagen så annulleras bokningen. Vid tävlingar och större evenemang sker faktureringen efter evenemanget, detta bestäms skriftligt från fall till fall i samband med bokningen. Eventuella avbokningar skall ske skriftligen. Om avbokningen sker efter betalning och förfallodag sker ingen återbetalning.

Tävlingsevenemang har förtur före alla övriga bokningar.

NÄR JAG BOKAR BANAN HAR JAG LÄST DESSA BOKNINGSVILLKOR OCH JAG ÄR MEDVETEN OM NÄMNDA ANSVAR OCH SKYLDIGHETER.